Säännöt

Sukuseuran säännöt
Yhdistyksen nimi on Mutasten Sukuseura ry ja sen kotipaikka on Joensuu kaupunki ja toimialueena koko maa. 

2§  
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.


Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään järjestämällä kokouksia, keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta, selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon ja jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka polveutuu Joensuu Mutalassa vuoteen 1683 eläneestä Laasari Mutasesta, Mutasen suvun esi-isistä, tai joka on avioliiton kautta tähän sukuun liittynyt.


Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen eroava jäsen menettää kaikki etuutensa yhdistyksen mahdolliseen omaisuuteen.


Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Yhdistyksen jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.


Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa sekä sen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, joista puolet on vuosittain erovuorossa, ensikerralla arvan ja sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja harkintansa mukaan muita toimihenkilöitä. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, yhdistyksen seuraava kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen. Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Hallituksen puheenjohtajasta käytetään myös nimitystä sukuyhdistyksen esimies.


Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi alkaa vuosittain 1.7. ja päättyy 30.6. Yhdistyksen tilit on jätettävä tilintarkastajille tarkastettaviksi heinäkuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajan lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle heinäkuun loppuun mennessä tai viimeistään kahta viikkoa ennen varsinaista sukukokousta.

10§
Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään vuosittain hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana elo - syyskuun kuluessa. Kutsut yhdistyksen varsinaisiin sekä ylimääräisiin sukukokouksiin toimitetaan jäsenille kirjeellisesti tai ilmoittamalla niistä yhdistyksen varsinaisessa sukukokouksessa päättämissä sanomalehdissä vähintään 7 päivää ennen kokousta.

11§
Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Todetaan kokouksen laillisuus. Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:
1. hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus.
2. hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
3. vahvistetaan hallituksen laatima seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 4. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi.
5. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
6. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavan toimintavuoden tilejä tarkistamaan.
7. päätetään seuraavana toimintavuonna kannettavan jäsenmaksun suuruudesta
8. päätetään niistä sanomalehdistä, joissa julkaistaan varsinaisten ja ylimääräisten sukukokousten kokouskutsut
9. päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista. Sukukokouksen muun ohjelman tulee mikäli mahdollista liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

12§
Sukukokouksessa on jokaisella yhdistyksen läsnäolevalla jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa, puhevalta ja äänivalta yhdellä äänellä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

13§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistöjen ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Edellämainittujen päätösten tekoon tarvitaan 2/3 osan äänten enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa, jossa sitä on kannattanut 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä.

14§  
Jos yhdistys purkautuu, tulee varat käyttää viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen.

15§
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.
© 2017 Mutasten Sukuseura ry.